در حال مشاهده : بخش قرآنی

برگشت به عقب
 • فرازی از تلاوت سوره اسراء/ استاد مصطفی اسماعیل

  فرازی از تلاوت سوره اسراء/ استاد مصطفی اسماعیل
  1
 • تلاوت آیه 64 سوره عنکبوت/ استاد حجاج رمضان هنداوی

  تلاوت آیه 64 سوره عنکبوت/ استاد حجاج رمضان هنداوی
  1
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 327/ سوره انبیاء 58-72

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 327/ سوره انبیاء 58-72
  1
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 326/ سوره انبیاء 45-57

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 326/ سوره انبیاء 45-57
  1
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 310/ سوره مریم 65-76

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 310/ سوره مریم 65-76
  1
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 309/ سوره مریم 52-64

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 309/ سوره مریم 52-64
  1
 • تلاوت آیه 16 سوره غافر/ حجاج رمضان الهنداوی

  تلاوت آیه 16 سوره غافر/ حجاج رمضان الهنداوی
  1
 • فراز زیبا از تلاوت سوره مبارکه طه توسط استاد شحات انور

  فراز زیبا از تلاوت سوره مبارکه طه توسط استاد شحات انور
  1
 • فراز زیبای آیه 39 سوره نمل توسط استاد مصطفی اسماعیل

  فراز زیبای آیه 39 سوره نمل توسط استاد مصطفی اسماعیل
  1
 • ترتیل سوره ناس/ استاد محمد جبریل

  ترتیل سوره ناس/ استاد محمد جبریل
  1
 • ترتیل سوره ممتحنه/ استاد محمد جبریل

  ترتیل سوره ممتحنه/ استاد محمد جبریل
  1
 • ترتیل سوره حشر/ استاد محمد جبریل

  ترتیل سوره حشر/ استاد محمد جبریل
  1