در حال مشاهده : تلاوت قرآن

برگشت به عقب
 • فراز زیبا از سوره فجر/ استاد سیدمحمدجواد حسینی

  فراز زیبا از سوره فجر/ استاد سیدمحمدجواد حسینی
  2
 • فرازی زیبا از تلاوت سوره حاقه/ استاد غلوش

  فرازی زیبا از تلاوت سوره حاقه/ استاد غلوش
  1
 • تلاوت آیه 37 سوره آل عمران/ حجاج رمضان هنداوی

  تلاوت آیه 37 سوره آل عمران/ حجاج رمضان هنداوی
  2
 • تلاوت آیه 31 سوره اعراف توسط استاد عبدالباسط

  تلاوت آیه 31 سوره اعراف توسط استاد عبدالباسط
  1
 • تلاوتی زیبا از سوره مبارکه حج/ استاد حامد شاکرنژاد

  تلاوتی زیبا از سوره مبارکه حج/ استاد حامد شاکرنژاد
  2
 • تلاوت طوفانی آیه 194 سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل

  تلاوت طوفانی آیه 194 سوره آل عمران با صدای استاد مصطفی اسماعیل
  1
 • تلاوت زیبای آیه 35 سوره احزاب توسط استاد عبدالباسط

  تلاوت زیبای آیه 35 سوره احزاب توسط استاد عبدالباسط
  3
 • تلاوت آیه 67 سوره آل عمران توسط محمود شحات انور

  تلاوت آیه 67 سوره آل عمران توسط محمود شحات انور
  3
 • کلیپ تصویری از تلاوت ترتیل استاد علی البناء سوره آل عمران

  کلیپ تصویری از تلاوت ترتیل استاد علی البناء سوره آل عمران
  4
 • تلاوت آیه 35 سوره آل عمران توسط استاد سیدمحمدجواد حسینی

  تلاوت آیه 35 سوره آل عمران توسط استاد سیدمحمدجواد حسینی
  2
 • فراز زیبای تلاوت استاد شعبان صیاد سوره نمل از آیه 8 به بعد

  فراز زیبای تلاوت استاد شعبان صیاد سوره نمل از آیه 8 به بعد
  3
 • تلاوت عبدالناصر حرک از سوره مبارکه نازعات

  تلاوت عبدالناصر حرک از سوره مبارکه نازعات
  5