در حال مشاهده : تلاوت قرآن

برگشت به عقب
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 310/ سوره مریم 65-76

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 310/ سوره مریم 65-76
  1
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 309/ سوره مریم 52-64

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 309/ سوره مریم 52-64
  1
 • تلاوت آیه 16 سوره غافر/ حجاج رمضان الهنداوی

  تلاوت آیه 16 سوره غافر/ حجاج رمضان الهنداوی
  1
 • فراز زیبا از تلاوت سوره مبارکه طه توسط استاد شحات انور

  فراز زیبا از تلاوت سوره مبارکه طه توسط استاد شحات انور
  1
 • فراز زیبای آیه 39 سوره نمل توسط استاد مصطفی اسماعیل

  فراز زیبای آیه 39 سوره نمل توسط استاد مصطفی اسماعیل
  1
 • ترتیل سوره ناس/ استاد محمد جبریل

  ترتیل سوره ناس/ استاد محمد جبریل
  1
 • ترتیل سوره ممتحنه/ استاد محمد جبریل

  ترتیل سوره ممتحنه/ استاد محمد جبریل
  1
 • ترتیل سوره حشر/ استاد محمد جبریل

  ترتیل سوره حشر/ استاد محمد جبریل
  1
 • تلاوت سوره مبارکه تین/ استاد مصطفی اسماعیل

  تلاوت سوره مبارکه تین/ استاد مصطفی اسماعیل
  1
 • تلاوت آیه 162 سوره انعام توسط استاد عبدالناصر حرک

  تلاوت آیه 162 سوره انعام توسط استاد عبدالناصر حرک
  2
 • ترجمه شنیداری قرآن صفحه 285/ سوره اسراء 28-38

  ترجمه شنیداری قرآن صفحه 285/ سوره اسراء 28-38
  2
 • تلاوت زیبای آیه 35 سوره آل عمران/ سیدمحمدجواد حسینی

  تلاوت زیبای آیه 35 سوره آل عمران/ سیدمحمدجواد حسینی
  2