در حال مشاهده : جزیره خارگ

برگشت به عقب
  • وحدت شیعه و سنی در جزیره خارگ محکم و ناگسستنی است

    وحدت شیعه و سنی در جزیره خارگ محکم و ناگسستنی است
    4
  • مراسم تحکیم وحدت بزرگان اهل سنت و تشیع در خارگ برگزار شد

    مراسم تحکیم وحدت بزرگان اهل سنت و تشیع در خارگ برگزار شد
    5